กองบริหารการสาธารณสุข

คำถามที่พบบ่อย

1. ประกาศนี้เรียกว่าอะไร ?


“ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562” 

กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศ เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2562 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 218 ง ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562              


2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้เมื่อใด ?


ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562) 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 218 ง ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562              


3. อัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562 จัดทำขึ้นเพื่ออะไร ?


เพื่อให้การกำหนดอัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีประสิทธิภาพในการบริหารงานและมีอัตราค่าบริการเป็นแนวทางเดียวกันในทุกหน่วยบริการ โดยอัตราค่าบริการสาธารณสุขในประกาศนี้ เป็นราคาขั้นสูงหรือราคาเพดาน (Ceiling Price) สำหรับหน่วยบริการในการนำไปใช้      เพื่อพิจารณากำหนดอัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการนั้น ๆ ตามความเหมาะสมและตามที่ได้ตกลงกันในแต่ละกองทุน โดยยึดอัตราค่าบริการสาธารณสุขในประกาศนี้ เป็นหลัก


4. “ค่าบริการสาธารณสุข” หมายความว่าอย่างไร ?


“ค่าบริการสาธารณสุข” หมายความว่า เงินที่หน่วยบริการเรียกเก็บในการให้บริการรักษาพยาบาล ดังนี้

1) ค่ายาและบริการเภสัชกรรม

2) ค่าบริการทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา

3) ค่าบริการทางรังสีวิทยา

4) ค่าบริการตรวจรักษาทั่วไป

5) ค่าบริการตรวจรักษาโดยวิธีการพิเศษต่าง ๆ

6) ค่าบริการทันตกรรม

7) ค่าบริการทางด้านวิสัญญี

8) ค่าบริการศัลยกรรม

9) ค่าบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

10) ค่าบริการเวชกรรมฟื้นฟู

11) ค่าบริการทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

12) ค่าบริการอื่น ๆ ที่หน่วยบริการหรือกระทรวงสาธารณสุขกำหนด


5. กลุ่มผู้ใช้บริการสาธารณสุขชาวต่างชาติ จำแนกออกเป็นกี่กลุ่ม อะไรบ้าง ?


ตามประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562 จำแนกผู้ใช้บริการสาธารณสุขชาวต่างชาติ ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่ม 1  แรงงานต่างด้าว ,บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ

กลุ่ม 2 ชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงาน หรือศึกษาเล่าเรียนอย่างถูกกฎหมายในประเทศไทยและไม่จัดเป็นกลุ่มที่ 1

กลุ่ม 3 นักท่องเที่ยวหรือเข้ามาชั่วคราวอื่น ๆ


6. กรณีไม่สามารถจัดกลุ่มชาวต่างชาติได้ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562 ผู้ใดมีอำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาด ?


การจัดกลุ่มชาวต่างชาติตามกลุ่มที่ 1 ถึงกลุ่มที่ 3 ให้เป็นอำนาจการวินิจฉัยของหัวหน้าหน่วยบริการ


7. ใครคือผู้ประกาศบุคคลหรือประเภทชาวต่างชาติเพิ่มเติม ตามกลุ่มชาวต่างชาติในกลุ่มที่ 1 ถึงกลุ่มที่ 3
ในประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562 ?


ปลัดกระทรวงสาธารณสุข


8. ผู้รักษาการตามประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2562 คือใคร ?


ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ และให้มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยตีความตามประกาศนี้


9. เมื่อประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562
มีผลใช้บังคับแล้ว ให้หน่วยบริการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในประกาศอย่างไร ?


แนวทางปฏิบัติเมื่อประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับแล้ว ให้หน่วยบริการดำเนินการ ดังนี้

1. กรณีมีรายการตามประกาศนี้ ให้ดำเนินการ ดังนี้

1.1 อัตราค่าบริการสาธารณสุขในประกาศนี้ เป็นราคาขั้นสูงหรือราคาเพดาน (Ceiling Price) สำหรับหน่วยบริการในการนำไปใช้ เพื่อพิจารณากำหนดอัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการนั้น ๆ ตามความเหมาะสมและตามที่ได้ตกลงกันในแต่ละกองทุน โดยยึดอัตราค่าบริการสาธารณสุขในประกาศนี้ เป็นหลัก

1.2 ให้หัวหน้าหน่วยบริการกำหนดอัตราค่าบริการสาธารณสุข และจัดทำบัญชีรายการอัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการตนเองเป็นลายลักษณ์อักษร และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติใช้

1.3  ให้หัวหน้าหน่วยบริการประกาศในที่เปิดเผยหรือสื่อสารด้วยช่องทางการสื่อสารอื่นที่สามารถตรวจสอบได้โดยสะดวก เพื่อให้ผู้ใช้บริการในหน่วยบริการนั้น ๆ        รับทราบโดยทั่วกัน

1.4 เมื่อดำเนินการตาม 1.3 แล้วให้แจ้งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อทราบ

2. กรณีการกำหนดอัตราค่าบริการสาธารณสุขอื่น ๆ ที่ต่างไปหรือที่ไม่มีกำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ดำเนินการ ดังนี้

2.1 ให้หัวหน้าหน่วยบริการกำหนดอัตราค่าบริการสาธารณสุขบนพื้นฐานของต้นทุนที่แท้จริงของหน่วยบริการตนเอง และจัดทำบัญชีรายการอัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการตนเองเป็นลายลักษณ์อักษรและเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติใช้ชั่วคราว

2.2 เมื่อดำเนินการตาม 2.1 แล้ว ให้ขออนุมัติต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข


10. การจัดทำบัญชีรายการอัตราค่าบริการสาธารณสุข ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2562
ให้หน่วยบริการดำเนินการอย่างไร ?


การจัดทำบัญชีรายการอัตราค่าบริการสาธารณสุข ตามประกาศนี้ แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. กรณีมีรายการตามประกาศฯ ให้หน่วยบริการจัดทำบัญชีรายการอัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการตนเอง โดยกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มบัญชีรายการ   อัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2562 (รายละเอียดหัวข้อ : สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ตาม QR Code  ท้ายหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0207.11/2731 ลงวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2562) และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติใช้

2. กรณีการกำหนดอัตราค่าบริการสาธารณสุขอื่น ๆ ที่ต่างไปหรือที่ไม่มีกำหนดไว้ในประกาศฯ ให้หน่วยบริการจัดทำคำขอกำหนดอัตราค่าบริการสาธารณสุขดังกล่าว โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มการขอกำหนดอัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รายละเอียดหัวข้อ : สิ่งที่ส่งมาด้วย 3       ตาม QR Code ท้ายหนังสือกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ 0207.11/2731 ลงวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2562) และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการพิจารณา    เห็นชอบและอนุมัติใช้ชั่วคราว

3. ประกาศในที่เปิดเผยหรือสื่อสารด้วยช่องทางการสื่อสารอื่นที่สามารถตรวจสอบได้โดยสะดวกเพื่อให้ผู้ใช้บริการในหน่วยบริการนั้น ๆ รับทราบโดยทั่วกัน

4. เมื่อหน่วยบริการจัดทำบัญชีรายการอัตราค่าบริการสาธารณสุข ตามแบบฟอร์มในแต่ละกรณี และประกาศให้ผู้ใช้บริการในหน่วยบริการนั้น ๆ รับทราบโดยทั่วกันแล้ว ขอให้หน่วยบริการ ส่งข้อมูลดังกล่าวโดยจัดทำรายละเอียดเป็น QR Code แนบท้ายหนังสือนำเรียนปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านกองบริหารการสาธารณสุข ต่อไป


11. กรณีอัตราค่าบริการสาธารณสุขที่หน่วยบริการกำหนดตามประกาศนี้ มีราคาสูงกว่ากรมบัญชีกลาง
จะดำเนินการเบิกจ่ายอย่างไร และจะเรียกเก็บจากผู้มารับบริการที่ใช้สิทธิข้าราชการอย่างไร ?


การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุข เพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการนั้น ให้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่เบิกได้ หมายถึง จำนวนเงินที่ไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด ให้ดำเนินการเบิกตามขั้นตอนการเบิกจ่ายของกรมบัญชีกลาง

ส่วนที่เบิกไม่ได้ (ส่วนต่างค่ารักษาพยาบาล) หมายถึง จำนวนเงินส่วนที่เกินกว่าที่กระทรวงการคลังกำหนดให้เบิกได้ (ผู้มีสิทธิต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้เอง)


12. ในประกาศนี้ บางรายการมีอัตราค่าบริการสาธารณสุขต่ำกว่าที่กรมบัญชีกลางกำหนด
จะต้องดำเนินการอย่างไร และเพราะเหตุใด จึงมีอัตราค่าบริการต่ำกว่าของกรมบัญชีกลาง


กรณีที่รายการบางรายการในอัตราค่าบริการสาธารณสุขมีอัตราค่าบริการต่ำกว่าที่ควรจะเป็นหรือต่ำกว่าที่กรมบัญชีกลางกำหนด เนื่องจากข้อมูลต้นทุนที่นำมาปรับปรุงอัตราค่าบริการฯ เป็นฐานข้อมูลต้นทุนเดิมที่รวบรวมไว้ตั้งแต่ปี 2554 และ ปี 2558  และปรับปรุงตามเงื่อนไขและนโยบายของผู้บริหารเป็นหลัก ไม่อิงกับกองทุนใดกองทุนหนึ่ง

กรณีการกำหนดอัตราค่าบริการสาธารณสุขอื่น ๆ ที่ต่างไปหรือที่ไม่มีกำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้หัวหน้าหน่วยบริการกำหนดอัตราค่าบริการสาธารณสุขบนพื้นฐานของต้นทุนที่แท้จริงของหน่วยบริการตนเอง และจัดทำบัญชีรายการอัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการตนเองเป็นลายลักษณ์อักษร และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติใช้ชั่วคราว จากนั้นให้ขออนุมัติต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข ต่อไป