กองบริหารการสาธารณสุข

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการบริหารงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564


                     ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียม ความพร้อมการบริหารงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 ในวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563                                     เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ  โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบการบริหารงบประมาณงบลงทุนของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข       ในส่วนภูมิภาค รับทราบนโยบาย และแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการจัดทำคำของบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง            งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

                      สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาแล้ว จึงขอเชิญ ท่าน และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ท่าน เข้าร่วมประชุมฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากต้นสังกัด         และโปรดส่งแบบตอบรับตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ไปยังกลุ่มงานบริหารงบลงทุนภูมิภาค กองบริหารการสาธารณสุข ทางโทรสารหมายเลข 0 2590 1751 ภายในวันที่ 15 มกราคม 2563 

                      จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ
วันที่ประกาศข่าว : 08 ม.ค. 2563      กลุ่มงานบริหารงบลงทุนภูมิภาค     จำนวนผู้เข้าชม 1074 View