กองบริหารการสาธารณสุข

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ด้านคุณธรรม จริยธรรม กองบริหารการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม กองบริหารการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนซ์ จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้บุคลากรกองบริหารการสาธารณสุขได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และหลักทางศาสนา มีความยึดมั่นในคุณธรรมเป้าหมาย “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ตลอดจนเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณภาพ และคุณธรรม สู่เป้าหมายกองบริหารการสาธารณสุขเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืน กลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรของกองบริหารการสาธารณสุข วิทยากร และคณะทำงาน จำนวนทั้งสิ้น 60 คน ได้รับเกียรติคณะวิทยากรจากศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม โดยอาจารย์รัชพล ตรีทิพยภาดา ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาคุณธรรมบุคลากรเพื่อการเปลี่ยนแปลงองค์การสู่ความเป็นเลิศ และอาจารย์ภิญญาภัช ฤทธิแพทย์
วันที่ประกาศข่าว : 30 ก.ค. 2564      องค์กรคุณธรรม     จำนวนผู้เข้าชม 290 View