กองบริหารการสาธารณสุข

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกองบริหารการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (ตัดยอดข้อมูล ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2564)