กองบริหารการสาธารณสุข

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

 • ทำเนียบสถานบริการสุขภาพสังกัดสปปีงบประมาณ2564_update2กย64

  ข้อมูลพื้นฐาน/สารสนเทศน่ารู้
  จำนวนดาวน์โหลด 3,262 ครั้ง
  19 ส.ค. 2564 เวลา 15:36
 • แนวทางการจัดการศพจำนวนมากในกรณีภัยพิบัติ กระทรวงสาธารณสุข

  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 538 ครั้ง
  23 ก.ค. 2564 เวลา 14:02
 • ผลงานการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดและการลดอันตรายจากยาเสพติด(Harm Reduction)ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 COVID-19

  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 401 ครั้ง
  14 ก.ค. 2564 เวลา 11:08
 • ข้อสั่งการการดำเนินงานด้านการใช้กัญชาทางการแพทย์ในสถานบริการ (รอบที่ 11)

  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 242 ครั้ง
  13 ก.ค. 2564 เวลา 14:07
 • คู่มือการควบคุมและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล กองบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 1,877 ครั้ง
  30 มิ.ย. 2564 เวลา 16:35
 • แจ้งเวียนคู่มือแนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดบริการการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาขั้นสูงด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) และเครื่องตรวจด้วยสนามแม่เหล็กแรงสูง (MRI) ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 425 ครั้ง
  07 มิ.ย. 2564 เวลา 13:38
 • ข้อมลพื้นฐานโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563 ณ มิถุนายน 2564

  ข้อมูลพื้นฐาน/สารสนเทศน่ารู้
  จำนวนดาวน์โหลด 19,959 ครั้ง
  31 พ.ค. 2564 เวลา 15:10
 • ทำเนียบผู้รับชอบงานยาเสพติดบุหรี่สุรา

  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 513 ครั้ง
  11 พ.ค. 2564 เวลา 09:19
 • ชะลอการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะผู้เข้ารับบริการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2564

  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 151 ครั้ง
  21 เม.ย. 2564 เวลา 09:37
 • แนวทางการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดวิถีใหม่ (New Normal) เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว

  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 242 ครั้ง
  21 เม.ย. 2564 เวลา 09:36
 • แนวทางการจัดการศพติดเชื้อหรือสงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  ฉบับปรับปรุงใหม่

  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 1,598 ครั้ง
  02 เม.ย. 2564 เวลา 13:36
 • การดำเนินการจัดบริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Service)

  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 6,674 ครั้ง
  04 ก.พ. 2564 เวลา 10:20
 • หลักเกณฑ์การดำเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข

  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 343 ครั้ง
  01 ก.พ. 2564 เวลา 11:03
 • ผลงานเด่น (Best Practice) ด้านการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดและการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 251 ครั้ง
  22 ม.ค. 2564 เวลา 15:26
 • แนวทางการประเมินอายุเด็กทางคดี ฉบับปรับปรุง 2564

  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 540 ครั้ง
  11 ม.ค. 2564 เวลา 16:02
 • แนวทางการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินกระบวนการยุติธรรมด้านคดีเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข

  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 1,035 ครั้ง
  11 ม.ค. 2564 เวลา 15:59
 • บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนตุลาคม 2563

  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 676 ครั้ง
  06 พ.ย. 2563 เวลา 02:47
 • วารสารเภสัชกรรมคลินิก ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2563

  วารสาร/สื่อความรู้
  จำนวนดาวน์โหลด 1,101 ครั้ง
  04 พ.ย. 2563 เวลา 16:57
 • แบบจำลองการคิดต้นทุนและค่าใช้จ่ายการจัดบริการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) และ เครื่องตรวจด้วยสนามแม่เหล็กแรงสูง (MRI)

  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 330 ครั้ง
  02 ต.ค. 2563 เวลา 14:04