กองบริหารการสาธารณสุข

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

 • ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ สิงหาคม ๒๕๖๓

  ข้อมูลพื้นฐาน/สารสนเทศน่ารู้
  จำนวนดาวน์โหลด 9,597 ครั้ง
  10 มิ.ย. 2563 เวลา 12:40
 • คู่มือการปฏิบัติงาน Standard Operation Procedures (SOPs) ยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 1,637 ครั้ง
  20 พ.ค. 2563 เวลา 16:22
 • คำแนะนำการใช้อุปกรณ์ส่วนบุคคลป้องกันการติดเชื้อ(Personal Protective Equipment, PPE) ฉบับวันที่ 20 เมษายน 2563

  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 7,036 ครั้ง
  30 เม.ย. 2563 เวลา 12:43
 • มาตรการสำหรับบุคลากรเดินทางไปหรือกลับ จากต่างประเทศ

  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 194 ครั้ง
  05 มี.ค. 2563 เวลา 10:55
 • PDFแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับนักสังคมสงเคราะห์กับผู้ป่วยยาเสพติด

  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 1,044 ครั้ง
  22 ม.ค. 2563 เวลา 09:44
 • คู่มือ Service Plan

  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 1,409 ครั้ง
  21 ม.ค. 2563 เวลา 12:58
 • มาตรฐานศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (แนบการปรับปรุงตารางกิจกรรม)

  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 422 ครั้ง
  21 ม.ค. 2563 เวลา 12:57
 • มาตรฐานการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ_ผู้ติดยาเสพติดระบบต้องโทษ ในเรือนจำ_ทัณฑสถาน

  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 2,008 ครั้ง
  21 ม.ค. 2563 เวลา 12:57
 • ผลการดำเนินงานการปรับระบบบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดของกระทรวงสาธารณสุข

  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 373 ครั้ง
  21 ม.ค. 2563 เวลา 12:57
 • แนวทางการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติด โดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง

  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 8,043 ครั้ง
  21 ม.ค. 2563 เวลา 12:56
 • แนวทางการดำเนินการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction)

  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 425 ครั้ง
  21 ม.ค. 2563 เวลา 12:56
 • คู่มือมาตรฐานการบำบัดฟื้นฟู ระบบบังคับบำบัด

  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 450 ครั้ง
  21 ม.ค. 2563 เวลา 12:55
 • คู่มือปฎิบัติงาน (Standard Operating Procedure) การดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข

  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 1,267 ครั้ง
  21 ม.ค. 2563 เวลา 12:53
 • คู่มือแนวทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการใช้กัญชาทางการแพทย์ (Medical Cannabis Clinic)

  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 917 ครั้ง
  06 ม.ค. 2563 เวลา 13:42
 • ข้อสั่งการการดำเนินงานด้านการใช้กัญชาทางการแพทย์ในสถานบริการสุขภาพ (รอบที่ 4)

  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 924 ครั้ง
  02 ม.ค. 2563 เวลา 15:09
 • ข้อสั่งการการดำเนินงานด้านการใช้กัญชาทางการแพทย์ในสถานบริการสุขภาพ (รอบที่ 3)

  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 468 ครั้ง
  02 ม.ค. 2563 เวลา 15:08
 • ข้อสั่งการการดำเนินงานด้านการใช้กัญชาทางการแพทย์ในสถานบริการสุขภาพ (รอบที่ 2)

  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 298 ครั้ง
  02 ม.ค. 2563 เวลา 15:07
 • ข้อสั่งการการดำเนินงานด้านการใช้กัญชาทางการแพทย์ในสถานบริการ (รอบที่ 1)

  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 377 ครั้ง
  02 ม.ค. 2563 เวลา 15:06
 • บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ฉบับเดือนธันวาคม 2562

  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 742 ครั้ง
  25 ธ.ค. 2562 เวลา 10:37
 • อัตราราคางานต่อหน่วย ฉบับเดือนธันวาคม 2562

  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 387 ครั้ง
  25 ธ.ค. 2562 เวลา 09:47