กองบริหารการสาธารณสุข

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

 • (ตัวอย่าง) แบบจำลองการคิดต้นทุนและค่าใช้จ่ายการจัดบริการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาด้วยเครื่องตรวจด้วยสนามแม่เหล็กแรงสูง (MRI)

  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 324 ครั้ง
  02 ต.ค. 2563 เวลา 14:03
 • แนวทางขอบเขตโครงการ (Terms of Reference) การจัดบริการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาด้วยเครื่องตรวจด้วยสนามแม่เหล็กแรงสูง (MRI)

  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 180 ครั้ง
  02 ต.ค. 2563 เวลา 14:03
 • (ตัวอย่าง) แบบจำลองการคิดต้นทุนและค่าใช้จ่ายการจัดบริการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan)

  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 297 ครั้ง
  02 ต.ค. 2563 เวลา 14:03
 • แนวทางขอบเขตโครงการ (Terms of Reference) การจัดบริการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan)

  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 206 ครั้ง
  02 ต.ค. 2563 เวลา 14:02
 • แนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดบริการการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาขั้นสูงด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) และเครื่องตรวจด้วยสนามแม่เหล็กแรงสูง (MRI) ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 234 ครั้ง
  02 ต.ค. 2563 เวลา 14:01
 • แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดบริการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาขั้นสูง ด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์  (CT Scan) และ เครื่องตรวจด้วยสนามแม่เหล็กแรงสูง (MRI)  ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 206 ครั้ง
  02 ต.ค. 2563 เวลา 14:00
 • เมนูปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ในโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย

  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 2,883 ครั้ง
  01 ต.ค. 2563 เวลา 13:38
 • การศึกษาวิจัยประเมินผลโรงพยาบาลเกาะเต่า

  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 316 ครั้ง
  27 ก.ย. 2563 เวลา 09:23
 • ข้อสั่งการการดำเนินงานด้านการใช้กัญชาทางการแพทย์ในสถานบริการ (รอบที่ 10)
  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 341 ครั้ง
  23 ก.ย. 2563 เวลา 10:53
 • ระเบียบแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 20 ครั้ง
  22 ก.ย. 2563 เวลา 13:35
 • ระเบียบแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 405 ครั้ง
  22 ก.ย. 2563 เวลา 11:18
 • แนวทางการดำเนินงาน พัฒนาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน ( Rational Drug Use Community : RDU Community )

  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 3,967 ครั้ง
  03 ก.ย. 2563 เวลา 14:36
 • ข้อสั่งการการดำเนินงานด้านการใช้กัญชาทางการแพทย์ในสถานบริการ (รอบที่ 9)
  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 306 ครั้ง
  27 ส.ค. 2563 เวลา 09:35
 • 8 ขั้นตอน กระบวนการสร้างองค์กรคุณธรรม ตามแนวทางของศูนย์คุณธรรม(องค์กรมหาชน)

  ข้อมูลพื้นฐาน/สารสนเทศน่ารู้
  จำนวนดาวน์โหลด 351 ครั้ง
  31 ก.ค. 2563 เวลา 12:39
 • ข้อสั่งการการดำเนินงานด้านการใช้กัญชาทางการแพทย์ในสถานบริการ (รอบที่ 8)
  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 264 ครั้ง
  31 ก.ค. 2563 เวลา 11:07
 • ข้อสั่งการการดำเนินงานด้านการใช้กัญชาทางการแพทย์ในสถานบริการ (รอบที่ 7)
  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 264 ครั้ง
  30 ก.ค. 2563 เวลา 15:07
 • ข้อสั่งการการดำเนินงานด้านการใช้กัญชาทางการแพทย์ในสถานบริการ (รอบที่ 6)
  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 210 ครั้ง
  30 ก.ค. 2563 เวลา 15:06
 • ข้อสั่งการการดำเนินงานด้านการใช้กัญชาทางการแพทย์ในสถานบริการ (รอบที่ 5)

  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 233 ครั้ง
  30 ก.ค. 2563 เวลา 14:03
 • แนวทางการจัดการศพที่ติดเชื้อหรือสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข

  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 397 ครั้ง
  15 ก.ค. 2563 เวลา 11:38
 • คู่มือการจัดการวัตถุพยาน กระทรวงสาธารณสุข

  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 1,095 ครั้ง
  15 ก.ค. 2563 เวลา 11:36