กองบริหารการสาธารณสุข

ดาวน์โหลด ข้อมูลพื้นฐาน/สารสนเทศน่ารู้ ดาวน์โหลด ข้อมูลพื้นฐาน/สารสนเทศน่ารู้

 • ทำเนียบสถานบริการสุขภาพสังกัดสปปีงบประมาณ2564_update2กย64

  ข้อมูลพื้นฐาน/สารสนเทศน่ารู้
  จำนวนดาวน์โหลด 3,262 ครั้ง
  19 ส.ค. 2564 เวลา 15:36
 • ข้อมลพื้นฐานโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563 ณ มิถุนายน 2564

  ข้อมูลพื้นฐาน/สารสนเทศน่ารู้
  จำนวนดาวน์โหลด 19,959 ครั้ง
  31 พ.ค. 2564 เวลา 15:10
 • 8 ขั้นตอน กระบวนการสร้างองค์กรคุณธรรม ตามแนวทางของศูนย์คุณธรรม(องค์กรมหาชน)

  ข้อมูลพื้นฐาน/สารสนเทศน่ารู้
  จำนวนดาวน์โหลด 401 ครั้ง
  31 ก.ค. 2563 เวลา 12:39
 • ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ สิงหาคม ๒๕๖๓

  ข้อมูลพื้นฐาน/สารสนเทศน่ารู้
  จำนวนดาวน์โหลด 9,597 ครั้ง
  10 มิ.ย. 2563 เวลา 12:40
 • ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ กรกฎาคม ๒๕๖๒

  ข้อมูลพื้นฐาน/สารสนเทศน่ารู้
  จำนวนดาวน์โหลด 3,718 ครั้ง
  01 ส.ค. 2562 เวลา 11:50
 • ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ สิงหาคม ๒๕๖๑
  ข้อมูลพื้นฐาน/สารสนเทศน่ารู้
  จำนวนดาวน์โหลด 3,322 ครั้ง
  09 ส.ค. 2561 เวลา 10:57
 • ตรวจสอบข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
  ข้อมูลพื้นฐาน/สารสนเทศน่ารู้
  จำนวนดาวน์โหลด 956 ครั้ง
  22 มี.ค. 2561 เวลา 15:52
 • แบบประเมินศักยภาพของศูนย์ความเป็นเลิศ สาขาสุขภาพช่องปาก
  ข้อมูลพื้นฐาน/สารสนเทศน่ารู้
  จำนวนดาวน์โหลด 1,361 ครั้ง
  25 ธ.ค. 2560 เวลา 09:44
 • ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ กรกฎาคม ๒๕๖๐
  ข้อมูลพื้นฐาน/สารสนเทศน่ารู้
  จำนวนดาวน์โหลด 15,085 ครั้ง
  01 ส.ค. 2560 เวลา 11:41
 • แบบสอบถามสถาบันฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน
  ข้อมูลพื้นฐาน/สารสนเทศน่ารู้
  จำนวนดาวน์โหลด 1,649 ครั้ง
  01 พ.ค. 2560 เวลา 14:56
 • ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ มกราคม ๒๕๖๐
  ข้อมูลพื้นฐาน/สารสนเทศน่ารู้
  จำนวนดาวน์โหลด 33,931 ครั้ง
  31 ม.ค. 2560 เวลา 15:02
 • แบบฟอร์มติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในลักษณะบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เรื่องการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
  ข้อมูลพื้นฐาน/สารสนเทศน่ารู้
  จำนวนดาวน์โหลด 281 ครั้ง
  02 พ.ย. 2559 เวลา 10:56
 • (แบบบฟอร์ม) รายงานการติดตาม ประเมินแผนงาน-โครงการฯ สบรส. ปี งปม.2559
  ข้อมูลพื้นฐาน/สารสนเทศน่ารู้
  จำนวนดาวน์โหลด 710 ครั้ง
  25 ต.ค. 2559 เวลา 13:14
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง PPP
  ข้อมูลพื้นฐาน/สารสนเทศน่ารู้
  จำนวนดาวน์โหลด 897 ครั้ง
  20 ต.ค. 2559 เวลา 16:19
 • แบบฟอร์มรายงานข้อมูลรายการยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ครุภัณฑ์การแพทย์
  ข้อมูลพื้นฐาน/สารสนเทศน่ารู้
  จำนวนดาวน์โหลด 1,717 ครั้ง
  17 ส.ค. 2559 เวลา 23:41
 • แบบฟอร์มการจัดการมูลฝอยใน รพ.และหน่วยงานในสังกัด กสธ
  ข้อมูลพื้นฐาน/สารสนเทศน่ารู้
  จำนวนดาวน์โหลด 370 ครั้ง
  15 มิ.ย. 2559 เวลา 14:20
 • รายชื่อเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสุขภาพทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
  ข้อมูลพื้นฐาน/สารสนเทศน่ารู้
  จำนวนดาวน์โหลด 903 ครั้ง
  04 พ.ค. 2559 เวลา 15:47
 • รหัสหัตถการทางทันตกรรม ICD 10 TM
  ข้อมูลพื้นฐาน/สารสนเทศน่ารู้
  จำนวนดาวน์โหลด 12,784 ครั้ง
  08 ม.ค. 2559 เวลา 09:20
 • รายงานประจำปี พ.ศ.2557 ของสำนักบริหารการสาธารณสุข
  ข้อมูลพื้นฐาน/สารสนเทศน่ารู้
  จำนวนดาวน์โหลด 1,273 ครั้ง
  16 ธ.ค. 2558 เวลา 10:28
 • ทำเนียบสถานบริการสุขภาพสังกัดสปปีงบประมาณ2558_update31สค58
  ข้อมูลพื้นฐาน/สารสนเทศน่ารู้
  จำนวนดาวน์โหลด 799 ครั้ง
  07 ก.ย. 2558 เวลา 17:13