กองบริหารการสาธารณสุข

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

 • โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
  จำนวนดาวน์โหลด 264 ครั้ง
  10 มิ.ย. 2562 เวลา 09:17
 • การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ 7 ประการ
  วารสาร/สื่อความรู้
  จำนวนดาวน์โหลด 289 ครั้ง
  05 มิ.ย. 2562 เวลา 10:54
 • หลักเกณฑ์ฯ เงินจากรัฐบาลต่างประเทศ
  จำนวนดาวน์โหลด 149 ครั้ง
  23 พ.ค. 2562 เวลา 15:30
 • ระเบียบการรักษาด้วยเงินเชื่อ
  จำนวนดาวน์โหลด 282 ครั้ง
  13 พ.ค. 2562 เวลา 16:45
 • คู่มือช่วยเหลือผู้หญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อม
  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 590 ครั้ง
  09 เม.ย. 2562 เวลา 15:14
 • สรุปโปรแกรม1-62
  จำนวนดาวน์โหลด 381 ครั้ง
  12 มี.ค. 2562 เวลา 11:31
 • แนวทางการบริหารจัดการระบบยาในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative Care) ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 4,440 ครั้ง
  06 มี.ค. 2562 เวลา 15:56
 • คู่มือการดำเนินงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขในแรงงานทางทะเล

  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 142 ครั้ง
  11 ก.พ. 2562 เวลา 11:01
 • คู่มือการบริหารงบประมาณแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษา ผู้ติดยาเสพติด
  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 458 ครั้ง
  08 ก.พ. 2562 เวลา 11:02
 • เอกสาร SMC ทั้งหมด
  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 800 ครั้ง
  07 ก.พ. 2562 เวลา 11:17
 • 1การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพหน่ว-โหน่ง กม.สป
  จำนวนดาวน์โหลด 288 ครั้ง
  07 ก.พ. 2562 เวลา 11:14
 • ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561
  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 12,154 ครั้ง
  01 ก.พ. 2562 เวลา 11:07
 • แนวทางการปฏิบัติการเบิกจ่่ายเงิน และการยืมเงินทดรองราชการ
  จำนวนดาวน์โหลด 139 ครั้ง
  01 ก.พ. 2562 เวลา 10:35
 • หนังสือ สำนักงบ
  จำนวนดาวน์โหลด 159 ครั้ง
  01 ก.พ. 2562 เวลา 10:26
 • แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
  จำนวนดาวน์โหลด 194 ครั้ง
  30 ม.ค. 2562 เวลา 13:22
 • ขอประชาสัมพันธ์กรณีธนาคารยกเลิกการรับเช็คที่มีการแก้ไขข้อความ
  จำนวนดาวน์โหลด 167 ครั้ง
  14 ม.ค. 2562 เวลา 15:17
 • บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2561
  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 1,145 ครั้ง
  06 ม.ค. 2562 เวลา 15:56
 • Template ตัวชี้วัดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพช่องปาก ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 1,294 ครั้ง
  25 ธ.ค. 2561 เวลา 14:37
 • รายงานความก้าวหน้าค่ารักษา
  จำนวนดาวน์โหลด 136 ครั้ง
  13 ธ.ค. 2561 เวลา 17:09
 • รายงานความก้าวหน้าค่ารักษา 1
  จำนวนดาวน์โหลด 143 ครั้ง
  13 ธ.ค. 2561 เวลา 17:06