กองบริหารการสาธารณสุข

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

 • ใบนำส่งหลักฐานฯ checklist (รายละเอียดในการเบิกจ่าย)
  จำนวนดาวน์โหลด 161 ครั้ง
  15 พ.ย. 2561 เวลา 10:07
 • ไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)
  จำนวนดาวน์โหลด 207 ครั้ง
  25 ต.ค. 2561 เวลา 14:42
 • ซื้อตั๋วเครื่องบินภายใน
  จำนวนดาวน์โหลด 199 ครั้ง
  19 ต.ค. 2561 เวลา 13:57
 • คู่มือการปฏิบัติงาน(Standard Operating Procedure) การดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข
  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 1,358 ครั้ง
  17 ต.ค. 2561 เวลา 15:21
 • แบบฟอร์ม ใบสำคัญรับเงิน กองคลัง.
  จำนวนดาวน์โหลด 131 ครั้ง
  04 ต.ค. 2561 เวลา 14:52
 • (ฉบับภาษาอังกฤษ)กฎหมายลำดับรอง-พ.ร.บ.แรงงานทางทะเล_พ.ศ.2558(ในส่วนที่เกี่ยวข้องกระทรวงสาธารณสุข)
  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 377 ครั้ง
  28 ก.ย. 2561 เวลา 09:31
 • คู่มือแนวทางการบริการที่เป็นมิตร แก่แรงงานต่างด้าว ผู้ติดตาม และเหยื่อจากการค้ามนุษย์
  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 9,162 ครั้ง
  25 ก.ย. 2561 เวลา 12:37
 • คู่มือแนวทางระบบการส่งต่อผู้ป่วยข้ามพรมแดนประเทศเพื่อนบ้านและการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ตามกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 2,237 ครั้ง
  25 ก.ย. 2561 เวลา 09:15
 • เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงบดำเนินงานภูมิภาคด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมฯ
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 440 ครั้ง
  17 ก.ย. 2561 เวลา 09:58
 • แนวทางปฏิบัติสำหรับการดำเนินงานโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนด้านสุขภาพ ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561
  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 1,020 ครั้ง
  11 ก.ย. 2561 เวลา 09:56
 • คู่มือพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(service plan) สาขายาเสพติด
  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 2,531 ครั้ง
  04 ก.ย. 2561 เวลา 14:15
 • คู่มือชันสูตรพลิกศพ2561
  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 1,777 ครั้ง
  31 ส.ค. 2561 เวลา 10:47
 • คู่มือการตรวจผู้ป่วยคดี
  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 893 ครั้ง
  31 ส.ค. 2561 เวลา 10:46
 • คู่มือชันสูตรพลิกศพ ศาสนาอิสลาม
  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 768 ครั้ง
  31 ส.ค. 2561 เวลา 10:43
 • คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 881/2561 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุขในการลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการขอเปิดหน่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ระดับเขต
  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 377 ครั้ง
  30 ส.ค. 2561 เวลา 12:25
 • แนวทางปฏิบัติสำหรับการดำเนินงานโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนด้านสุขภาพ ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561
  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 232 ครั้ง
  27 ส.ค. 2561 เวลา 10:24
 • แนวทางบริหารการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 2,442 ครั้ง
  10 ส.ค. 2561 เวลา 17:29
 • ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ สิงหาคม ๒๕๖๑
  ข้อมูลพื้นฐาน/สารสนเทศน่ารู้
  จำนวนดาวน์โหลด 3,322 ครั้ง
  09 ส.ค. 2561 เวลา 10:57
 • แนวทางจัดสรรอาเซียน งวด 2 ปี61
  จำนวนดาวน์โหลด 312 ครั้ง
  16 ก.ค. 2561 เวลา 16:10
 • แนวทางจัดสรรพื้นที่ทุรกันดาร งวด 2 ปี61
  จำนวนดาวน์โหลด 277 ครั้ง
  16 ก.ค. 2561 เวลา 16:10