กองบริหารการสาธารณสุข

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

 • พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พุทธศักราช 2562

  วารสาร/สื่อความรู้
  จำนวนดาวน์โหลด 192 ครั้ง
  26 พ.ย. 2562 เวลา 15:04
 • คู่มือสำหรับประชาชน เรื่องเซ็พสิส (Sepsis)
  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 1,653 ครั้ง
  22 ต.ค. 2562 เวลา 14:19
 • เอกสารกำหนดการ การประชุมติดตามผลการดำเนินงาน และถอดบทเรียนของรพ.นำร่องด้านการใชักัญชาทางการแพทย์ ปี 2562 วันที่ 24-25 ตค.62
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 281 ครั้ง
  16 ต.ค. 2562 เวลา 14:57
 • เอกสารแบบตอบรับ การประชุมติดตามผลการดำเนินงาน และถอดบทเรียนของรพ.นำร่องด้านการใชักัญชาทางการแพทย์ ปี 2562 วันที่ 24-25 ตค.62
  เอกสารประกอบการประชุม
  จำนวนดาวน์โหลด 182 ครั้ง
  16 ต.ค. 2562 เวลา 14:54
 • คำสั่ง พัสดุ 63
  จำนวนดาวน์โหลด 315 ครั้ง
  16 ต.ค. 2562 เวลา 10:38
 • การขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
  จำนวนดาวน์โหลด 108 ครั้ง
  04 ต.ค. 2562 เวลา 10:56
 • การวิเคราะห์รวบรวมข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานพยาบาล
  จำนวนดาวน์โหลด 255 ครั้ง
  02 ต.ค. 2562 เวลา 15:09
 • การวิเคราะห์รวบรวมข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานพยาบาล
  จำนวนดาวน์โหลด 202 ครั้ง
  02 ต.ค. 2562 เวลา 15:01
 • ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2562
  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 443 ครั้ง
  25 ก.ย. 2562 เวลา 15:49
 • ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2562
  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 271 ครั้ง
  25 ก.ย. 2562 เวลา 15:47
 • นวัตกรรมกระบวนการทำงาน (Process Innovation) กลุ่มภารกิจอำนวยการ
  จำนวนดาวน์โหลด 210 ครั้ง
  23 ก.ย. 2562 เวลา 16:33
 • ผลการดำเนินงานกลุ่มงานยุทธศาสตร์
  จำนวนดาวน์โหลด 203 ครั้ง
  23 ก.ย. 2562 เวลา 16:33
 • ผลการดำเนินงานกลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ
  จำนวนดาวน์โหลด 166 ครั้ง
  23 ก.ย. 2562 เวลา 16:32
 • ผลงานเด่นกลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพแรงงานและความร่วมมือระหว่างประเทศ ปี ๒๕๖๒
  จำนวนดาวน์โหลด 143 ครั้ง
  23 ก.ย. 2562 เวลา 16:31
 • คลินิกพิเศษเฉพาะทาง นอกเวลาราชการ ทางเลือกใหม่ ลดเวลารอคอย
  จำนวนดาวน์โหลด 208 ครั้ง
  23 ก.ย. 2562 เวลา 16:31
 • การบริหารจัดการแนวใหม่ด้วยะบบ Service Initiative Model (SIM) การบริหารร่วมจัดการร่วม
  จำนวนดาวน์โหลด 200 ครั้ง
  23 ก.ย. 2562 เวลา 16:29
 • บทสรุปผู้บริหาร เรื่อง Supervisor ด้านยาเสพติด
  จำนวนดาวน์โหลด 181 ครั้ง
  23 ก.ย. 2562 เวลา 16:29
 • ผลการดำเนินงานพัฒนาการให้เอกชนร่วมลงทุน (PPPs In Healthcare) กลุ่มงานพัฒนาประสิทธิภาพบริการ
  จำนวนดาวน์โหลด 144 ครั้ง
  23 ก.ย. 2562 เวลา 16:28
 • โปรแกรมการจัดทำคำขอจัดตั้งและปรับระดับศักยภาพของหน่วยบริการสุขภาพ กบรส ๔.0i
  จำนวนดาวน์โหลด 199 ครั้ง
  23 ก.ย. 2562 เวลา 16:28
 • ผลการดำเนินงานการบริหารงบลงทุนของกลุ่มงานบริหารงบลงทุนภูมิภาค (บภ.) ปี 2562
  จำนวนดาวน์โหลด 156 ครั้ง
  23 ก.ย. 2562 เวลา 16:27