กองบริหารการสาธารณสุข

ดาวน์โหลด คู่มือ/หนังสือ ดาวน์โหลด คู่มือ/หนังสือ

 • แนวทางการจัดการศพจำนวนมากในกรณีภัยพิบัติ กระทรวงสาธารณสุข

  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 538 ครั้ง
  23 ก.ค. 2564 เวลา 14:02
 • คู่มือการควบคุมและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล กองบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 1,877 ครั้ง
  30 มิ.ย. 2564 เวลา 16:35
 • แจ้งเวียนคู่มือแนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดบริการการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาขั้นสูงด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) และเครื่องตรวจด้วยสนามแม่เหล็กแรงสูง (MRI) ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 425 ครั้ง
  07 มิ.ย. 2564 เวลา 13:38
 • ทำเนียบผู้รับชอบงานยาเสพติดบุหรี่สุรา

  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 513 ครั้ง
  11 พ.ค. 2564 เวลา 09:19
 • แนวทางการจัดการศพติดเชื้อหรือสงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  ฉบับปรับปรุงใหม่

  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 1,598 ครั้ง
  02 เม.ย. 2564 เวลา 13:36
 • การดำเนินการจัดบริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Service)

  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 6,674 ครั้ง
  04 ก.พ. 2564 เวลา 10:20
 • แนวทางการประเมินอายุเด็กทางคดี ฉบับปรับปรุง 2564

  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 540 ครั้ง
  11 ม.ค. 2564 เวลา 16:02
 • แนวทางการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินกระบวนการยุติธรรมด้านคดีเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข

  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 1,035 ครั้ง
  11 ม.ค. 2564 เวลา 15:59
 • เมนูปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ในโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย

  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 2,981 ครั้ง
  01 ต.ค. 2563 เวลา 13:38
 • การศึกษาวิจัยประเมินผลโรงพยาบาลเกาะเต่า

  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 362 ครั้ง
  27 ก.ย. 2563 เวลา 09:23
 • ระเบียบแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 20 ครั้ง
  22 ก.ย. 2563 เวลา 13:35
 • ระเบียบแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 474 ครั้ง
  22 ก.ย. 2563 เวลา 11:18
 • แนวทางการดำเนินงาน พัฒนาระบบการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน ( Rational Drug Use Community : RDU Community )

  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 4,577 ครั้ง
  03 ก.ย. 2563 เวลา 14:36
 • แนวทางการจัดการศพที่ติดเชื้อหรือสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข

  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 452 ครั้ง
  15 ก.ค. 2563 เวลา 11:38
 • คู่มือการจัดการวัตถุพยาน กระทรวงสาธารณสุข

  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 1,419 ครั้ง
  15 ก.ค. 2563 เวลา 11:36
 • คู่มือการปฏิบัติงาน Standard Operation Procedures (SOPs) ยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 1,637 ครั้ง
  20 พ.ค. 2563 เวลา 16:22
 • PDFแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับนักสังคมสงเคราะห์กับผู้ป่วยยาเสพติด

  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 1,044 ครั้ง
  22 ม.ค. 2563 เวลา 09:44
 • คู่มือ Service Plan

  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 1,409 ครั้ง
  21 ม.ค. 2563 เวลา 12:58
 • มาตรฐานศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (แนบการปรับปรุงตารางกิจกรรม)

  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 422 ครั้ง
  21 ม.ค. 2563 เวลา 12:57