กองบริหารการสาธารณสุข

ดาวน์โหลด คู่มือ/หนังสือ ดาวน์โหลด คู่มือ/หนังสือ

 • มาตรฐานการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ_ผู้ติดยาเสพติดระบบต้องโทษ ในเรือนจำ_ทัณฑสถาน

  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 1,935 ครั้ง
  21 ม.ค. 2563 เวลา 12:57
 • ผลการดำเนินงานการปรับระบบบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดของกระทรวงสาธารณสุข

  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 353 ครั้ง
  21 ม.ค. 2563 เวลา 12:57
 • แนวทางการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติด โดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง

  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 7,996 ครั้ง
  21 ม.ค. 2563 เวลา 12:56
 • แนวทางการดำเนินการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction)

  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 388 ครั้ง
  21 ม.ค. 2563 เวลา 12:56
 • คู่มือมาตรฐานการบำบัดฟื้นฟู ระบบบังคับบำบัด

  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 416 ครั้ง
  21 ม.ค. 2563 เวลา 12:55
 • คู่มือปฎิบัติงาน (Standard Operating Procedure) การดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข

  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 1,187 ครั้ง
  21 ม.ค. 2563 เวลา 12:53
 • คู่มือแนวทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการใช้กัญชาทางการแพทย์ (Medical Cannabis Clinic)

  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 881 ครั้ง
  06 ม.ค. 2563 เวลา 13:42
 • คู่มือสำหรับประชาชน เรื่องเซ็พสิส (Sepsis)
  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 1,653 ครั้ง
  22 ต.ค. 2562 เวลา 14:19
 • คู่มือค่าธรรมเนียมแพทย์ ปี 2549
  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 2,183 ครั้ง
  28 มิ.ย. 2562 เวลา 10:40
 • คู่มือช่วยเหลือผู้หญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อม
  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 557 ครั้ง
  09 เม.ย. 2562 เวลา 15:14
 • คู่มือการดำเนินงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขในแรงงานทางทะเล

  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 130 ครั้ง
  11 ก.พ. 2562 เวลา 11:01
 • คู่มือการบริหารงบประมาณแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษา ผู้ติดยาเสพติด
  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 446 ครั้ง
  08 ก.พ. 2562 เวลา 11:02
 • เอกสาร SMC ทั้งหมด
  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 770 ครั้ง
  07 ก.พ. 2562 เวลา 11:17
 • บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2561
  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 1,123 ครั้ง
  06 ม.ค. 2562 เวลา 15:56
 • คู่มือการปฏิบัติงาน(Standard Operating Procedure) การดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข
  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 1,338 ครั้ง
  17 ต.ค. 2561 เวลา 15:21
 • คู่มือแนวทางการบริการที่เป็นมิตร แก่แรงงานต่างด้าว ผู้ติดตาม และเหยื่อจากการค้ามนุษย์
  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 8,926 ครั้ง
  25 ก.ย. 2561 เวลา 12:37
 • คู่มือแนวทางระบบการส่งต่อผู้ป่วยข้ามพรมแดนประเทศเพื่อนบ้านและการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ตามกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 2,129 ครั้ง
  25 ก.ย. 2561 เวลา 09:15
 • คู่มือพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(service plan) สาขายาเสพติด
  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 2,514 ครั้ง
  04 ก.ย. 2561 เวลา 14:15
 • คู่มือชันสูตรพลิกศพ2561
  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 1,753 ครั้ง
  31 ส.ค. 2561 เวลา 10:47
 • คู่มือการตรวจผู้ป่วยคดี
  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 870 ครั้ง
  31 ส.ค. 2561 เวลา 10:46