กองบริหารการสาธารณสุข

ดาวน์โหลด คู่มือ/หนังสือ ดาวน์โหลด คู่มือ/หนังสือ

 • คู่มือชันสูตรพลิกศพ ศาสนาอิสลาม
  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 734 ครั้ง
  31 ส.ค. 2561 เวลา 10:43
 • บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับรวมเล่ม (กันยายน 2560 - มิถุนายน 2561)
  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 9,935 ครั้ง
  09 ก.ค. 2561 เวลา 23:10
 • หนังสือคู่มือมาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (Food Safety Hospital) พิมพ์ครั้งที่ 3
  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 2,719 ครั้ง
  25 มิ.ย. 2561 เวลา 16:25
 • ข้อสั่งการดำเนินงานด้านการบำบัดฟื้นฟูและลดอันตรายจากยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 634 ครั้ง
  19 เม.ย. 2561 เวลา 10:33
 • คู่มือจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 587 ครั้ง
  13 ก.พ. 2561 เวลา 13:27
 • แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินงานโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 10 มกราคม 2561
  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 1,492 ครั้ง
  29 ม.ค. 2561 เวลา 09:50
 • หนังสือคู่มือมาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (Food Safety Hospital) พิมพ์ครั้งที่ 2
  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 101,016 ครั้ง
  29 ม.ค. 2561 เวลา 09:46
 • โปรแกรม DRGsIndex_18มีค58 Update
  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 1,008 ครั้ง
  15 ม.ค. 2561 เวลา 11:12
 • ทดสอบ
  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 445 ครั้ง
  25 ธ.ค. 2560 เวลา 15:15
 • คู่มือการปฏิบัติงานโภชนาการในโรงพยาบาล ปี2560
  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 15,598 ครั้ง
  06 พ.ย. 2560 เวลา 10:23
 • คู่มือการบริหารจัดการความรู้กองบริหารการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560
  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 2,514 ครั้ง
  04 ต.ค. 2560 เวลา 09:05
 • การขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้นฉบับจากกรมคุมประพฤติ
  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 567 ครั้ง
  22 ก.ย. 2560 เวลา 16:49
 • พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 571 ครั้ง
  22 ก.ย. 2560 เวลา 10:40
 • ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่องการกำหนดสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 505 ครั้ง
  22 ก.ย. 2560 เวลา 10:38
 • ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 397 ครั้ง
  22 ก.ย. 2560 เวลา 10:36
 • การขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 1,153 ครั้ง
  22 ก.ย. 2560 เวลา 10:34
 • หนังสือคู่มือมาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (Food Safety Hospital) พิมพ์ครั้งที่ 1
  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 6,218 ครั้ง
  14 ก.ย. 2560 เวลา 10:42
 • คู่มือการปฏิบัติงานการส่งเสริมและประสานความร่วมมือด้านการจัดระบบบริการสุขภาพกับภาคีเครือข่าย
  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 703 ครั้ง
  04 ก.ย. 2560 เวลา 09:03
 • คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนามาตรฐาน แนวทาง
  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 872 ครั้ง
  04 ก.ย. 2560 เวลา 09:02
 • ผลการดำเนินงานการปรับระบบบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดของกระทรวงสาธารณสุข.pdf
  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 3,069 ครั้ง
  18 ก.ค. 2560 เวลา 14:35