กองบริหารการสาธารณสุข

ดาวน์โหลด มาตรฐาน/แนวทาง ดาวน์โหลด มาตรฐาน/แนวทาง

 • ผลงานการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดและการลดอันตรายจากยาเสพติด(Harm Reduction)ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 COVID-19

  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 401 ครั้ง
  14 ก.ค. 2564 เวลา 11:08
 • ข้อสั่งการการดำเนินงานด้านการใช้กัญชาทางการแพทย์ในสถานบริการ (รอบที่ 11)

  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 242 ครั้ง
  13 ก.ค. 2564 เวลา 14:07
 • ชะลอการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะผู้เข้ารับบริการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2564

  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 151 ครั้ง
  21 เม.ย. 2564 เวลา 09:37
 • แนวทางการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดวิถีใหม่ (New Normal) เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว

  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 242 ครั้ง
  21 เม.ย. 2564 เวลา 09:36
 • หลักเกณฑ์การดำเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข

  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 343 ครั้ง
  01 ก.พ. 2564 เวลา 11:03
 • ผลงานเด่น (Best Practice) ด้านการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดและการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 251 ครั้ง
  22 ม.ค. 2564 เวลา 15:26
 • บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนตุลาคม 2563

  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 676 ครั้ง
  06 พ.ย. 2563 เวลา 02:47
 • แบบจำลองการคิดต้นทุนและค่าใช้จ่ายการจัดบริการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) และ เครื่องตรวจด้วยสนามแม่เหล็กแรงสูง (MRI)

  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 330 ครั้ง
  02 ต.ค. 2563 เวลา 14:04
 • (ตัวอย่าง) แบบจำลองการคิดต้นทุนและค่าใช้จ่ายการจัดบริการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาด้วยเครื่องตรวจด้วยสนามแม่เหล็กแรงสูง (MRI)

  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 408 ครั้ง
  02 ต.ค. 2563 เวลา 14:03
 • แนวทางขอบเขตโครงการ (Terms of Reference) การจัดบริการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาด้วยเครื่องตรวจด้วยสนามแม่เหล็กแรงสูง (MRI)

  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 215 ครั้ง
  02 ต.ค. 2563 เวลา 14:03
 • (ตัวอย่าง) แบบจำลองการคิดต้นทุนและค่าใช้จ่ายการจัดบริการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan)

  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 447 ครั้ง
  02 ต.ค. 2563 เวลา 14:03
 • แนวทางขอบเขตโครงการ (Terms of Reference) การจัดบริการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan)

  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 241 ครั้ง
  02 ต.ค. 2563 เวลา 14:02
 • แนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดบริการการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาขั้นสูงด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) และเครื่องตรวจด้วยสนามแม่เหล็กแรงสูง (MRI) ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 287 ครั้ง
  02 ต.ค. 2563 เวลา 14:01
 • แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดบริการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาขั้นสูง ด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์  (CT Scan) และ เครื่องตรวจด้วยสนามแม่เหล็กแรงสูง (MRI)  ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 271 ครั้ง
  02 ต.ค. 2563 เวลา 14:00
 • ข้อสั่งการการดำเนินงานด้านการใช้กัญชาทางการแพทย์ในสถานบริการ (รอบที่ 10)
  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 381 ครั้ง
  23 ก.ย. 2563 เวลา 10:53
 • ข้อสั่งการการดำเนินงานด้านการใช้กัญชาทางการแพทย์ในสถานบริการ (รอบที่ 9)
  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 348 ครั้ง
  27 ส.ค. 2563 เวลา 09:35
 • ข้อสั่งการการดำเนินงานด้านการใช้กัญชาทางการแพทย์ในสถานบริการ (รอบที่ 8)
  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 295 ครั้ง
  31 ก.ค. 2563 เวลา 11:07
 • ข้อสั่งการการดำเนินงานด้านการใช้กัญชาทางการแพทย์ในสถานบริการ (รอบที่ 7)
  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 295 ครั้ง
  30 ก.ค. 2563 เวลา 15:07
 • ข้อสั่งการการดำเนินงานด้านการใช้กัญชาทางการแพทย์ในสถานบริการ (รอบที่ 6)
  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 240 ครั้ง
  30 ก.ค. 2563 เวลา 15:06
 • ข้อสั่งการการดำเนินงานด้านการใช้กัญชาทางการแพทย์ในสถานบริการ (รอบที่ 5)

  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 264 ครั้ง
  30 ก.ค. 2563 เวลา 14:03