กองบริหารการสาธารณสุข

ดาวน์โหลด มาตรฐาน/แนวทาง ดาวน์โหลด มาตรฐาน/แนวทาง

 • แนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดบริการศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในเขตสุขภาพที่ 1 - 12
  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 5,845 ครั้ง
  08 พ.ค. 2561 เวลา 09:39
 • แนวทางการดำเนินงานด้านการบำบัดฟื้นฟูและลดอันตรายจากยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 3,163 ครั้ง
  19 เม.ย. 2561 เวลา 10:36
 • มาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 61
  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 1,068 ครั้ง
  16 มี.ค. 2561 เวลา 13:50
 • Code SQL Harm
  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 1,997 ครั้ง
  02 ก.พ. 2561 เวลา 13:16
 • กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560
  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 468 ครั้ง
  23 ม.ค. 2561 เวลา 09:59
 • fg
  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 150 ครั้ง
  19 ธ.ค. 2560 เวลา 05:27
 • มาตรฐานการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดระบบต้องโทษ ในเรือนจำ/ทัณฑสถาน
  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 2,992 ครั้ง
  06 ธ.ค. 2560 เวลา 09:38
 • แนวทางปฏิบัติงานชันสูตรพลิกศพ พ.ศ. 2551
  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 8,449 ครั้ง
  17 ต.ค. 2560 เวลา 15:23
 • มาตรฐานการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แบบควบคุมตัวในระบบบังคับบำบัด ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 456 ครั้ง
  19 ก.ย. 2560 เวลา 15:12
 • แบบรายงานข้อมูลวัสดุวิทยาศาสตรฺการแพทย์
  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 1,236 ครั้ง
  20 ก.ค. 2560 เวลา 10:55
 • พยส.๒
  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 490 ครั้ง
  14 ก.ค. 2560 เวลา 15:19
 • พยส.๑
  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 407 ครั้ง
  14 ก.ค. 2560 เวลา 15:19
 • แนวทางการดำเนินการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction)
  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 851 ครั้ง
  12 ก.ค. 2560 เวลา 10:14
 • บัญชีรายชื่อสถานพยาบาลเอกชนและสถานฟื้นฟูสมรรถภาพฯ
  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 743 ครั้ง
  05 ก.ค. 2560 เวลา 11:23
 • แบบสำรวจจำนวนผู้มารับบริการชุดบริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2560
  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 405 ครั้ง
  05 ก.ค. 2560 เวลา 11:20
 • แนวทางจัดการศพติดเชื้อไวรัสอีโบลาและโรคติดต่ออันตราย กระทรวงสาธารณสุข
  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 4,819 ครั้ง
  26 มิ.ย. 2560 เวลา 09:24
 • อัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 (3)
  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 31,120 ครั้ง
  23 มิ.ย. 2560 เวลา 09:40
 • อัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 (2)
  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 34,343 ครั้ง
  23 มิ.ย. 2560 เวลา 09:38
 • อัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 (1)
  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 50,621 ครั้ง
  23 มิ.ย. 2560 เวลา 09:22
 • มาตรฐานศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 784 ครั้ง
  24 เม.ย. 2560 เวลา 17:24