กองบริหารการสาธารณสุข

ดาวน์โหลด มาตรฐาน/แนวทาง ดาวน์โหลด มาตรฐาน/แนวทาง

 • คำแนะนำการใช้อุปกรณ์ส่วนบุคคลป้องกันการติดเชื้อ(Personal Protective Equipment, PPE) ฉบับวันที่ 20 เมษายน 2563

  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 7,015 ครั้ง
  30 เม.ย. 2563 เวลา 12:43
 • ข้อสั่งการการดำเนินงานด้านการใช้กัญชาทางการแพทย์ในสถานบริการสุขภาพ (รอบที่ 4)

  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 912 ครั้ง
  02 ม.ค. 2563 เวลา 15:09
 • ข้อสั่งการการดำเนินงานด้านการใช้กัญชาทางการแพทย์ในสถานบริการสุขภาพ (รอบที่ 3)

  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 447 ครั้ง
  02 ม.ค. 2563 เวลา 15:08
 • ข้อสั่งการการดำเนินงานด้านการใช้กัญชาทางการแพทย์ในสถานบริการสุขภาพ (รอบที่ 2)

  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 279 ครั้ง
  02 ม.ค. 2563 เวลา 15:07
 • ข้อสั่งการการดำเนินงานด้านการใช้กัญชาทางการแพทย์ในสถานบริการ (รอบที่ 1)

  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 355 ครั้ง
  02 ม.ค. 2563 เวลา 15:06
 • บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ฉบับเดือนธันวาคม 2562

  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 717 ครั้ง
  25 ธ.ค. 2562 เวลา 10:37
 • อัตราราคางานต่อหน่วย ฉบับเดือนธันวาคม 2562

  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 378 ครั้ง
  25 ธ.ค. 2562 เวลา 09:47
 • ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2562
  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 443 ครั้ง
  25 ก.ย. 2562 เวลา 15:49
 • ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2562
  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 271 ครั้ง
  25 ก.ย. 2562 เวลา 15:47
 • มาตรฐานWebsiteภาครัฐVersion2.0
  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 285 ครั้ง
  04 ก.ค. 2562 เวลา 14:12
 • แนวทางการบริหารจัดการระบบยาในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative Care) ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 4,096 ครั้ง
  06 มี.ค. 2562 เวลา 15:56
 • ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561
  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 11,634 ครั้ง
  01 ก.พ. 2562 เวลา 11:07
 • Template ตัวชี้วัดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพช่องปาก ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 1,273 ครั้ง
  25 ธ.ค. 2561 เวลา 14:37
 • (ฉบับภาษาอังกฤษ)กฎหมายลำดับรอง-พ.ร.บ.แรงงานทางทะเล_พ.ศ.2558(ในส่วนที่เกี่ยวข้องกระทรวงสาธารณสุข)
  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 366 ครั้ง
  28 ก.ย. 2561 เวลา 09:31
 • แนวทางปฏิบัติสำหรับการดำเนินงานโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนด้านสุขภาพ ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561
  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 1,012 ครั้ง
  11 ก.ย. 2561 เวลา 09:56
 • คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 881/2561 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุขในการลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการขอเปิดหน่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ระดับเขต
  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 370 ครั้ง
  30 ส.ค. 2561 เวลา 12:25
 • แนวทางปฏิบัติสำหรับการดำเนินงานโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนด้านสุขภาพ ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561
  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 222 ครั้ง
  27 ส.ค. 2561 เวลา 10:24
 • แนวทางบริหารการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 2,397 ครั้ง
  10 ส.ค. 2561 เวลา 17:29
 • ราคาอ้างอิงวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 603 ครั้ง
  02 ก.ค. 2561 เวลา 16:35
 • พยส.รง.1
  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 653 ครั้ง
  19 มิ.ย. 2561 เวลา 09:30