กองบริหารการสาธารณสุข

กลุ่มงานบริหารงบลงทุนภูมิภาค

ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งผลการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพ รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (A001) ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
แจ้งผลการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพ รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (A001) ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
แจ้งมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย
แจ้งมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย
เร่งรัดดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพ รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
เร่งรัดดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพ รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
ขอให้ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน รายการปีเดียว
ขอให้ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน รายการปีเดียว
ขอความร่วมมือให้หน่วยงานที่มีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งคืนงบประมาณไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
การเผยแพร่ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการงบลงทุน ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเว็บไซต์กองบริหารการสาธารณสุข
การเผยแพร่ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการงบลงทุน ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านเว็บไซต์กองบริหารการสาธารณสุข
บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการงบลงทุน
แจ้งแนวทางการจัดทำคำของบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แจ้งแนวทางการจัดทำคำของบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เร่งรัดเสนอแผนการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน รายการงบลงทุน หน่วยงานส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เร่งรัดเสนอแผนการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน รายการงบลงทุน หน่วยงานส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการลงทุน หน่วยงานส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการลงทุน หน่วยงานส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการงบลงทุน ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการงบลงทุน ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เตรียมความพร้อมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เตรียมความพร้อมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
แจ้งผลการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพ รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (A001) ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
แจ้งผลการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพ รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (A001) ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
ขอรับแบบแปลน บัญชีสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง BOQ งวดงาน งวดเงิน และรายละเอียดประกอบแบบ ของรายการก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขอรับแบบแปลน บัญชีสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง BOQ งวดงาน งวดเงิน และรายละเอียดประกอบแบบ ของรายการก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เร่งรัดดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพ รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
เร่งรัดดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพ รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
แจ้งรายละเอียดรายการและแนวทางการเตรียมจัดซื้อจัดจ้าง ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
แจ้งรายละเอียดรายการและแนวทางการเตรียมจัดซื้อจัดจ้าง ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน รายการงบลงทุน หน่วยงานส่วนภูมิภาค สป.สธ.
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน รายการงบลงทุน หน่วยงานส่วนภูมิภาค สป.สธ.
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการก่อสร้างผูกพัน
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการก่อสร้างผูกพัน
เร่งรัดดำเนินการโครงการเงินกู้ตามแนวทางหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 115 อย่างเคร่งครัด
เร่งรัดดำเนินการโครงการเงินกู้ตามแนวทางหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 115 อย่างเคร่งครัด
เร่งรัดการดำเนินงานรายการก่อสร้างผูกพันที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564
เร่งรัดการดำเนินงานรายการก่อสร้างผูกพันที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564
แจ้งหน่วยงานส่วนภูมิภาคให้ดำเนินการปรับแผนการใช้จ่ายงบเงินกู้ (รายเดือน) ของโครงการ A001
แจ้งหน่วยงานส่วนภูมิภาคให้ดำเนินการปรับแผนการใช้จ่ายงบเงินกู้ (รายเดือน) ของโครงการ A001
เร่งรัดดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพ รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ไปยังโปรแกรมติดตามงบลงทุน กองบริหารการสาธารณสุข
เร่งรัดดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพ รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ไปยังโปรแกรมติดตามงบลงทุน กองบริหารการสาธารณสุข
แจ้งซักซ้อมความเข้าใจในการนำเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันหรือเงินนอกงบประมาณ ไปใช้จ่ายชดเชยงบประมาณที่พับไป
แจ้งซักซ้อมความเข้าใจในการนำเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันหรือเงินนอกงบประมาณ ไปใช้จ่ายชดเชยงบประมาณที่พับไป
แจ้งแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจ้าง เพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
แจ้งแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจ้าง เพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
แจ้งการมอบอำนาจเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบเงินกู้
แจ้งการมอบอำนาจเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบเงินกู้
ข่าวประชุม
การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการบริหารงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 วันที่ 20 ม.ค. 2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เอกสารบรรยาย ดร.อารี
การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการบริหารงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 วันที่ 20 ม.ค. 2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เอกสารบรรยาย อ.สิทธิลักษณ์ และ อ.พิเชษฐ
การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการบริหารงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 วันที่ 20 ม.ค. 256 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เอกสารบรรยายกองแบบแผน กรมสนับสนุนฯ อ.วรวิช
การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการบริหารงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 วันที่ 20 ม.ค. 2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เอกสารบรรยายกองกฎหมายกับกองวิศวกรรมการแพทย์
การประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการบริหารงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 วันที่ 20 ม.ค. 2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เอกสารบรรยายท่านรองปลัด กับ สำนักงบประมาณ
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องจัดทำรานงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการบริหารงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564
รองผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข
นางมยุรี เอี่ยมเจริญ
นางมยุรี เอี่ยมเจริญ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
089 8216558
takraw52@gmail.com

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบลงทุนภูมิภาค
นางดารณี นนท์สวัสดิ์ศรี
นางดารณี นนท์สวัสดิ์ศรี

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
0 2590 1770
daraneepui2@gmail.com

ที่ปรึกษาด้านการพัสดุ และการลงทุน
นายธีรเดช บุญวาศ
นายธีรเดช บุญวาศ

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัสดุ และการลงทุน
0 2590 1751
trdboonvas@gmail.com

หัวหน้างานแผนและประเมินผลงบลงทุน
นางสุทธาทิพย์ จันธิมา
นางสุทธาทิพย์ จันธิมา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
0 2590 1751
sootthathip.s@gmail.com

หัวหน้างานนโยบายและพัฒนาวิชาการ
นายธนกมล ศรีชัย
นายธนกมล ศรีชัย

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
08 1424 6410
skyland7182@hotmail.com

หัวหน้างานบริหารจัดการงบลงทุน เขตสุขภาพที่ 1 - 6
บรรพต คงสำราญ
บรรพต คงสำราญ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
02 5901750
bunpoth@hotmail.com

หัวหน้างานบริหารจัดการงบลงทุน เขตสุขภาพที่ 7 - 12
นางทัศนา เดชจูด
นางทัศนา เดชจูด

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
0 2590 1739 , 0 2590 1689
tadsanad@hotmail.com

หัวหน้างานธุรการงบลงทุนภูมิภาค
นางสาวปรินดา สุขสันติภาพ
นางสาวปรินดา สุขสันติภาพ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
0 2590 1744
parindas@health.moph.go.th

งานแผนและประเมินผลงบลงทุน
นางฐิติมา จตุรพรม
นางฐิติมา จตุรพรม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
0 2590 1751
belltyhitima@gmail.com

นางสาวภัทรวรรณ เชาว์ไวพจน์
นางสาวภัทรวรรณ เชาว์ไวพจน์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
0 2590 1751
mangpor_pattarawan@hotmail.com

นางสาวพีรัชฌา ทองแย้ม
นางสาวพีรัชฌา ทองแย้ม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
0 2590 1751
fon-falove@hotmail.com

นายราชวัตร คชสาร
นายราชวัตร คชสาร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
0 2590 1751
kochasan_au@hotmail.com

งานนโยบายและพัฒนาวิชาการ
นางสาวพลอยไพลิน เอี่ยมเจริญ
นางสาวพลอยไพลิน เอี่ยมเจริญ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
0 2590 1752
ploy.iemj@gmail.com

งานบริหารจัดการงบลงทุน เขตสุขภาพที่ 1 - 6
นางสาวอุษา จันทร์ศรี
นางสาวอุษา จันทร์ศรี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ผู้รับผิดชอบงานเขตสุขภาพที่ 1)
0 2590 1750
usa_junsri@yahoo.com

นางสาวมัณฑนา ย้อยนวล
นางสาวมัณฑนา ย้อยนวล

นักวิชาการสาธารณสุข (ผู้รับผิดชอบงานเขตสุขภาพที่ 2)
0 2590 1750
pooh.mantana@gmail.com

นางสาววัลลภา ปัญญาหิรัญ
นางสาววัลลภา ปัญญาหิรัญ

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน (ผู้รับผิดชอบงานเขตสุขภาพที่ 3)
0 2590 1750
panyarhiran@gmail.com

นางชวนพิศ อัครปัญญาวิทย์
นางชวนพิศ อัครปัญญาวิทย์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ผู้รับผิดชอบงานเขตสุขภาพที่ 4)
0 2590 1754
chuanpiss@hotmail.com

นางสาวอัจฉรา ชำนาญพจน์
นางสาวอัจฉรา ชำนาญพจน์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ผู้รับผิดชอบงานเขตสุขภาพที่ 5)
0 2590 1754
ann.1104@hotmail.com

นางสาวภริตา นิลเลิศ
นางสาวภริตา นิลเลิศ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ผู้รับผิดชอบงานเขตสุขภาพที่ 6)
0 2590 1754
bum.67@hotmail.com

งานบริหารจัดการงบลงทุน เขตสุขภาพที่ 7 - 12
นางสาวรัตนาวลี จิตระวัง
นางสาวรัตนาวลี จิตระวัง

งานวิชาการ (จ้างเหมาบริการ) (ผู้รับผิดชอบงานเขตสุขภาพที่ 7)
0 2590 1689
rattana200642@hotmail.com

นายทินกร ราชวงค์
นายทินกร ราชวงค์

นักวิชาการสาธารณสุข (ผู้รับผิดชอบงานเขตสุขภาพที่ 8)
0 2590 1689
Kong270735@gmail.com

จ่าเอกหญิงศิริรัตน์ อามระดิษ
จ่าเอกหญิงศิริรัตน์ อามระดิษ

พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน (ผู้รับผิดชอบงานเขตสุขภาพที่ 9)
0 2590 1689
sirirath215@gmail.com

นางสาวอิศราวดี ศรีนพคุณ
นางสาวอิศราวดี ศรีนพคุณ

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน (ผู้รับผิดชอบงานเขตสุขภาพที่ 10)
0 2950 1739
issriwdj@gmail.com

นางสาวณัฐชนก ลักษณะวิลัย
นางสาวณัฐชนก ลักษณะวิลัย

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ผู้รับผิดชอบงานเขตสุขภาพที่ 11)
0 2590 1739
tak.natchanok@gmail.com

นางพิศมัย ศรีสูงเนิน
นางพิศมัย ศรีสูงเนิน

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ผู้รับผิดชอบงานเขตสุขภาพที่ 12)
0 2950 1739
pissamai51@hotmail.com

งานธุรการงบลงทุนภูมิภาค
นางสาวพัชรี กองนิมิตร
นางสาวพัชรี กองนิมิตร

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
0 2950 1744
pat0136@hotmail.com

นางสาวชัชธิดา ไกรศรีวัฒนะ
นางสาวชัชธิดา ไกรศรีวัฒนะ

พนักงานธุรการ
09 6883 2143
nanchattida17@gmail.com

นางศุทธินี เมืองมูล
นางศุทธินี เมืองมูล

พนักงานสถานที่
0 2590 1744
...

บทบาทหน้าที่

1. บริหารจัดการงบลงทุนครุภัณฑ์ และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง จากทุกแหล่งเงิน
  1.1 วิเคราะห์ จัดทำคำของบประมาณ
     1.2 สรุปภาพรวม และจัดสรรงบประมาณ
              1.3 กำกับ ติดตาม การบริหารหลังสัญญางบลงทุน
2. บริหารจัดการงบประมาณที่นอกเหนือจาก พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี เช่น ค่าบริการทางการแพทย์ฯ (UC20%) เงินกู้ เงินนอกงบประมาณ เงินบริจาค เงินเหลือจ่าย ค่าปรับ ค่า K เงินบำรุง ค่าเสาเข็ม และอื่น ๆ
3. กำกับ ติดตาม ประเมินผลการใช้จ่ายงบลงทุนจากทุกแหล่งเงิน
4. วิเคราะห์ สรุป รายงานข้อมูลงบลงทุนจากทุกแหล่งเงิน เสนอผู้บริหาร และหน่วยงานในสังกัด และนอกสังกัดที่เกี่ยวข้อง