กองบริหารการสาธารณสุข

กลุ่มงานยุทธศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์
นโยบายผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
นโยบายผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คู่มือการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คู่มือการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ระดับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการ/กิจกรรม/ผลงานของกองบริหารการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการ/กิจกรรม/ผลงานของกองบริหารการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แจ้งจัดสรรงบประมาณ ตามภารกิจยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 ไตรมาส 1-2
แจ้งจัดสรรงบประมาณ ตามภารกิจยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 ไตรมาส 1-2
แจ้งจัดสรรงบดำเนินงานส่วนภูมิภาค ตามภารกิจพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565
แจ้งจัดสรรงบดำเนินงานส่วนภูมิภาค ตามภารกิจพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565
จุลสารออนไลน์ สถานี กบรส. (@HAD) ฉบับที่ 10 ปีที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 2564
จุลสารออนไลน์ สถานี กบรส. (@HAD) ฉบับที่ 10 ปีที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 2564
คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แจ้งจัดสรร งบเงินอุดหนุน เพื่อดำเนินงานการผลิตยาน้ำมันกัญชาสำหรับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 1 (ไตรมาส 1-2)
แจ้งจัดสรร งบเงินอุดหนุน เพื่อดำเนินงานการผลิตยาน้ำมันกัญชาสำหรับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 1 (ไตรมาส 1-2)
แจ้งการจัดสรร งบเงินอุดหนุน เพื่อดำเนินงานโครงการพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายศูนย์การเรียนการสอนสำหรับเด็กป่วยและด้อยโอกาสในโรงพยาบาลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2565
แจ้งการจัดสรร งบเงินอุดหนุน เพื่อดำเนินงานโครงการพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายศูนย์การเรียนการสอนสำหรับเด็กป่วยและด้อยโอกาสในโรงพยาบาลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2565
แจ้งจัดสรรงบดำเนินงานขั้นต่ำ ส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 1 (ไตรมาส 1-2)
แจ้งจัดสรรงบดำเนินงานขั้นต่ำ ส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 1 (ไตรมาส 1-2)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกองบริหารการสาธารณสุข ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (เป้าหมายทั้งปี)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกองบริหารการสาธารณสุข ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (เป้าหมายทั้งปี)
จุลสารออนไลน์ สถานี กบรส. (@HAD) ฉบับที่ 9 ปีที่ 1 ประจำเดือนกันยายน 2564
จุลสารออนไลน์ สถานี กบรส. (@HAD) ฉบับที่ 9 ปีที่ 1 ประจำเดือนกันยายน 2564
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบดำเนินงาน เพิ่มเติม
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบดำเนินงาน เพิ่มเติม
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกองบริหารการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (ตัดยอดข้อมูล ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2564)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกองบริหารการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (ตัดยอดข้อมูล ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2564)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9เดือน ของกองบริหารการสาธารณสุข
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9เดือน ของกองบริหารการสาธารณสุข
แจ้งเร่งรัดการเบิกจ่าย งบกลาง ค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
แจ้งเร่งรัดการเบิกจ่าย งบกลาง ค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
แจ้งเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แจ้งเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จุลสารออนไลน์ สถานี กบรส. (@HAD) ฉบับที่ 8ปีที่ 1 ประจำเดือนสิงหาคม 2564
จุลสารออนไลน์ สถานี กบรส. (@HAD) ฉบับที่ 8ปีที่ 1 ประจำเดือนสิงหาคม 2564
แจ้งการจัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขผู้ต้องขังในเรือนจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 4
แจ้งการจัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขผู้ต้องขังในเรือนจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 4
แจ้งจัดสรรงบเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 4
แจ้งจัดสรรงบเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 4
แจ้งจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบบริการงานนิติเวช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 4
แจ้งจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาระบบบริการงานนิติเวช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 4
แจ้งจัดสรร งบเงินอุดหนุน โครงการพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายศูนย์การเรียนการสอนสำหรับเด็กป่วยและด้อยโอกาสในโรงพยาบาลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 3/2564
แจ้งจัดสรร งบเงินอุดหนุน โครงการพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายศูนย์การเรียนการสอนสำหรับเด็กป่วยและด้อยโอกาสในโรงพยาบาลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 3/2564
แจ้งจัดสรร งบเงินอุดหนุน โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3
แจ้งจัดสรร งบเงินอุดหนุน โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3
แจ้งจัดสรร งบเงินอุดหนุน โครงการปลอดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อคนไทยสุขภาพดีในปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3
แจ้งจัดสรร งบเงินอุดหนุน โครงการปลอดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อคนไทยสุขภาพดีในปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงานโครงการพัฒนาโรงพยาบาลชัยพัฒน์ตามแนวพระราชดำริ ครั้งที่ 3/2564
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงานโครงการพัฒนาโรงพยาบาลชัยพัฒน์ตามแนวพระราชดำริ ครั้งที่ 3/2564
ข่าวภายในกลุ่มงานยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาบุคลากรกองบริหารการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนพัฒนาบุคลากรกองบริหารการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ถาม-ตอบ
ถาม-ตอบ
ยุทธศาสตร์และนโยบาย
ยุทธศาสตร์และนโยบาย
พัฒนาองค์กร
พัฒนาองค์กร
กำกับ ติดตาม ประเมินผล
กำกับ ติดตาม ประเมินผล
แผนและงบประมาณ
แผนและงบประมาณ
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
เอกสารบรรยายโครงการเคาะประตูบ้านต้านโกง
เอกสารบรรยายโครงการเคาะประตูบ้านต้านโกง
แบบฟอร์ม ผลการดำเนินงานของกลุ่มงาน/ฝ่าย ปีงบประมาณ 2559
การบริหารจัดการความรู้ Knowledge Management
คู่มือ การบริหารความเสี่ยงของ กลุ่มงาน/ฝ่าย ปีงบประมาณ 2559
ประชุมคณะพัฒนาองค์กร ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2559 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
(แบบฟอร์ม) ผลการดำเนินงานของกลุ่มงาน-ฝ่าย ปีงบประมาณ 2558
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558
template Powerpoint สบรส.
เงื่อนไขและข้อตกลงฯ (เปิดสิทธิ Admin)
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับโอนเงินงบประมาณรายจ่ายชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
การกำหนดชื่อตำแหน่ง พนักงานกระทรวงฯ ภาษาอังกฤษ
แบบฟอร์ม เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ (เปิดสิทธิ admin)
file อบรม KPI 29-30 ม.ค.58 (2 ก.พ.58)
แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไร
สรุปรายงานแผนปฏิบัติราชการระยะ ๑ ปี (ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘)
แบบฟอร์มรายงานสรุปการใช้งบประมาณรายสัปดาห์ กลุ่ม/ฝ่าย สำนักบริหารการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
file สำรวจการกำหนดสิทธิให้ user ในโปรแกรมและฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ สบรส.
การกำหนดการแต่งกายประจำสัปดาห์
ผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข
นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ
นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ

ผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข
095 551 6996
owbnaja@gmail.com

รองผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข
นางณปภัช นฤคนธ์
นางณปภัช นฤคนธ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
0 2590 1762
napapat111@hotmail.com

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์
นางอัจฉรา วิไลสกุลยง
นางอัจฉรา วิไลสกุลยง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
025901762
acharawi@gmail.com

งานพัฒนายุทธศาสตร์และนโยบาย
นางณัฐกาญจน์ ศรีสำอางค์
นางณัฐกาญจน์ ศรีสำอางค์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (หัวหน้างาน)
0 2590 1762
banchuan1119@gmail.com

นางสาวสุจิตตา ทักขะทิน
นางสาวสุจิตตา ทักขะทิน

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
02 590 1762
sujitta95@gmail.com

นางสาวอุสณีย์ บุตรหลำ
นางสาวอุสณีย์ บุตรหลำ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
02 590 1762
aus_209@hotmail.com

งานแผนงบประมาณ
นางสาวสุพัตรา ต่อศรี
นางสาวสุพัตรา ต่อศรี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (หัวหน้างาน)
0 2590 1763
etc1525@hotmail.com

นางเยาวลักษณ์ วงษ์ญาติ
นางเยาวลักษณ์ วงษ์ญาติ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
0 2590 1763
yaowaluck_05@hotmail.com

นางอารีรัตน์ ชาววิวัฒน์
นางอารีรัตน์ ชาววิวัฒน์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
02 590 1763
big-blue3251@hotmail.com

นายกิตติภัทร์ น้อยสันโดษ
นายกิตติภัทร์ น้อยสันโดษ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
0 2590 1763
kn0969161919@gmail.com

งานประเมินผล
นางสาวนริสรา อ้วนดวงดี
นางสาวนริสรา อ้วนดวงดี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (หัวหน้างาน)
0 2590 1763
narisnan@hotmail.com

นางสาวพิชญา ทองแย้ม
นางสาวพิชญา ทองแย้ม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
02 590 1763
phitchaya3@hotmail.co.th

งานพัฒนาองค์กร
นางรสสุคนธ์ ก๋งอุบล
นางรสสุคนธ์ ก๋งอุบล

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (หัวหน้างาน)
02 590 1758
rossuko@yahoo.com

นายชูชัย อรรถวิลัย
นายชูชัย อรรถวิลัย

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
02 590 1758
undi167@gmail.com

นางสาวพัชรินทร์ ไชยสิงห์
นางสาวพัชรินทร์ ไชยสิงห์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
0 2590 1758
chaisingpatcharin@gmail.com

งานประชาสัมพันธ์
นางสาวณิษาพัชร์ ประสงค์มงคล
นางสาวณิษาพัชร์ ประสงค์มงคล

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน (หัวหน้างาน)
0 2590 1757
pranom91@gmail.com

นางสาวชมพูนุท วงศ์เพ็ญ
นางสาวชมพูนุท วงศ์เพ็ญ

นักประชาสัมพันธ์
02 590 1757
toshiba.dekdee@gmail.com

งานธุรการและสารบรรณ
นางสาวสุรางค์  หลิมเพียน
นางสาวสุรางค์ หลิมเพียน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (หัวหน้างาน)
0 2590 1757
limphian@gmail.com

นางสาวธนัญญา คูคำ
นางสาวธนัญญา คูคำ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
0 2590 1757
mat_koo25@hotmail.com