กองบริหารการสาธารณสุข

ดาวน์โหลด มาตรฐาน/แนวทาง ดาวน์โหลด มาตรฐาน/แนวทาง

 • แนวทางการดำเนินงานยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข
  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 32,678 ครั้ง
  06 ม.ค. 2560 เวลา 11:28
 • 1. สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0228.02/32384 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559
  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 783 ครั้ง
  14 ต.ค. 2559 เวลา 11:31
 • แนวทางจัดการศพติดเชื้อไวรัสอีโบลาและโรคติดต่ออันตราย กระทรวงสาธารณสุข
  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 845 ครั้ง
  12 ต.ค. 2559 เวลา 14:20
 • แนวทางปฏิบัติสำหรับการดำเนินโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนด้านสุขภาพPPP
  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 787 ครั้ง
  26 ก.ย. 2559 เวลา 13:58
 • สิ่งที่ส่งมาด้วย งบลงทุนปี 2560
  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 2,038 ครั้ง
  13 ก.ย. 2559 เวลา 16:10
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้เอกชนร่วมลงทุน(PPP)
  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 816 ครั้ง
  01 ก.ค. 2559 เวลา 15:48
 • แบบฟอร์ม รายละเอียดการขอปรับเงินงบประมาณ
  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 592 ครั้ง
  21 เม.ย. 2559 เวลา 15:37
 • แนวทางปฏิบัติการดำเนินงานโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนด้านสุขภาพ
  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 2,276 ครั้ง
  01 เม.ย. 2559 เวลา 09:45
 • แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 759 ครั้ง
  14 ม.ค. 2559 เวลา 09:43
 • หนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณงบดำเนินงานส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559เขต 6
  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 230 ครั้ง
  20 พ.ย. 2558 เวลา 10:43
 • หนังสือมาตรฐานงานโภชนาการ
  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 28,953 ครั้ง
  08 ก.ค. 2558 เวลา 13:56
 • แบบติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำ ปีงบประมาณ 2558
  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 987 ครั้ง
  04 มิ.ย. 2558 เวลา 11:54
 • แนวทางปฏิบัติงานด้านการบริการสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำ ปีงบประมาณ 2558
  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 5,060 ครั้ง
  04 มิ.ย. 2558 เวลา 11:53
 • กฎกระทรวงว่าด้วยเรื่องการกำจัดขยะมูลฝอย
  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 6,780 ครั้ง
  08 พ.ค. 2558 เวลา 14:45
 • กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 5,431 ครั้ง
  01 พ.ค. 2558 เวลา 10:38
 • รูปแบบการพัฒนาระบบงานยาเสพติดด้านการบริหารจัดการของหน่วยงานสาธารณสุข จังหวัดอุตรดิตถ์ ชัยภูมิ เลย นนท์บุรี นครปฐม สมุทรปราการ ตราด ปราจีนบุรี และกระบี่
  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 235 ครั้ง
  27 ม.ค. 2558 เวลา 14:03
 • แบบเรียนด้วยตนเอง เรื่องความรู้ในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 178 ครั้ง
  27 ม.ค. 2558 เวลา 13:39
 • คู่มือแนวทางการบริหารจัดการระบบการรับ-ส่งและติดตามผู้ป่วยยาเสพติด ระบบสมัครใจ ระบบบังคับบำบัด ระบบต้องโทษ ฉบับปรับปรุง ปี 2555
  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 202 ครั้ง
  27 ม.ค. 2558 เวลา 10:49
 • เกณฑ์มาตรฐานพัฒนาระบบงานยาเสพติดด้านการบริหารจัดการของหน่วยงานสาธารณสุขส่วนภูมิภาคกระทรวงสาธารณสุข
  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 561 ครั้ง
  27 ม.ค. 2558 เวลา 10:43
 • แนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
  มาตรฐาน/แนวทาง
  จำนวนดาวน์โหลด 2,387 ครั้ง
  23 ม.ค. 2558 เวลา 10:20