กองบริหารการสาธารณสุข

ดาวน์โหลด คู่มือ/หนังสือ ดาวน์โหลด คู่มือ/หนังสือ

 • บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเดือนมิถุนายน 2560 (รวมรายการตั้งแต่มกราคม 59-มิถุนายน 60)
  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 17,308 ครั้ง
  30 มิ.ย. 2560 เวลา 22:25
 • ข้อสั่งการการดำเนินงานด้านการบำบัดฟื้นฟูและลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข
  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 2,167 ครั้ง
  01 มิ.ย. 2560 เวลา 10:15
 • คู่มือปฎิบัติงาน(Standard Operating Procedure) การดำเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข
  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 4,042 ครั้ง
  31 พ.ค. 2560 เวลา 18:53
 • คู่มือวิทยากร (ครู ก .)
  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 1,643 ครั้ง
  01 พ.ค. 2560 เวลา 17:01
 • บัญชีนวัตกรรมไทยสำนักงบ_ ปี 60
  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 173 ครั้ง
  29 มี.ค. 2560 เวลา 10:09
 • บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเดือน มีนาคม 2560
  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 1,023 ครั้ง
  19 มี.ค. 2560 เวลา 18:11
 • แบบแจ้งรายละเอียดข้อมูลประกอบการจัดซื้อยาที่มีผู้จำหน่ายรายเดียวด้วยวิธีพิเศษ
  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 668 ครั้ง
  17 มี.ค. 2560 เวลา 17:28
 • คู่มือการออกแบบเพื่อทุกคน
  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 319 ครั้ง
  01 มี.ค. 2560 เวลา 09:29
 • ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 1,855 ครั้ง
  24 ม.ค. 2560 เวลา 16:08
 • หนังสือ แนวทางสนับสนุนการดำเนินงานในส่วนภูมิภาคฯ (2)
  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 1,632 ครั้ง
  27 ต.ค. 2559 เวลา 16:42
 • หนังสือ แนวทางสนับสนุนการดำเนินงานในส่วนภูมิภาคฯ (1)
  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 1,546 ครั้ง
  27 ต.ค. 2559 เวลา 16:40
 • รายงานประจำปี 2558 สำนักบริหารการสาธารณสุข
  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 1,577 ครั้ง
  27 ต.ค. 2559 เวลา 13:59
 • 2. แนวทางการจัดสรร และแนวทางการดำเนินงาน รายผลผลิต กิจกรรมหลัก ตามตัวชี้วัดที่กำหนดประจำปี_งบประมาณ 2560
  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 2,196 ครั้ง
  14 ต.ค. 2559 เวลา 11:33
 • คู่มือการปฏิบัติงาน บริการสุขภาพ (ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูและคุ้มครองผู้บริโภค)
  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 26,127 ครั้ง
  06 ต.ค. 2559 เวลา 15:44
 • คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดสรรและบริหารทรัพยากร
  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 3,126 ครั้ง
  06 ต.ค. 2559 เวลา 15:42
 • บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 3) เดือนกรกฎาคม 2559
  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 949 ครั้ง
  27 ส.ค. 2559 เวลา 16:29
 • บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย (ฉบับที่ 1) เดือนกรกฎาคม 2559
  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 1,640 ครั้ง
  27 ส.ค. 2559 เวลา 16:28
 • เอกสารลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 2,432 ครั้ง
  23 ส.ค. 2559 เวลา 15:16
 • คู่มือการใช้ภาษาไทย-อังกฤษ-เมียนมา-กัมพูชา สำหรับบุคลากรสาธารณสุขในการให้บริการสุขภาพแก่ประชากรต่างด้าว
  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 22,728 ครั้ง
  22 ส.ค. 2559 เวลา 11:15
 • คู่มือการดำเนินงานโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use Hospital Manual)_220615
  คู่มือ/หนังสือ
  จำนวนดาวน์โหลด 2,397 ครั้ง
  14 ส.ค. 2559 เวลา 16:56